Corio's vordering

Donderdag 19 oktober viel de volgende treurige brief bij ons in de bus:

CORIO

aan de gebruikers van
Stationsplein 7
3511 ED Utrecht

Hoog Catharijne B.V.
Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht
Postbus 8243
3503 RE Utrecht
Nederland

t +31(0)302346464
f +31(0)302333578
i www.corio-eu.com

ons kenmerk MvB/ib/N09116/06.JZ-199
uw kenmerk --
betreft Kraak Stationsplein 7 te Utrecht
doorkiesnummer 030-2346402
datum 18 oktober 2006

Geachte gebruikers,

U heeft ons pand, gelegen te Utrecht aan het Stationsplein 7 (3511 ED) ruim een jaar geleden gekraakt. Wij hebben u gedurende deze periode een aantal maal mondeling en schriftelijk gesommeerd om ons pand te ontruimen en te verlaten. U heeft daar echter geen gehoor aan gegeven.

Wij stellen voorop dat u - door ons pand te kraken - inbreuk maakt op ons eigendomsrecht en dat u daardoor jegens on onrechtmatig handelt. Op grond van de wetgeing en jurisprudentie dient u het pand dan ook direct te ontruimen, tenzij wij onvoldoende belang zouden hebben bij een ontruimingsvordering of wij onder de omstandigheden van het geval misbruik zouden maken van onze bevoegdheid tot ontruiming. Daarvan is echter geen sprake.

Hoewel wij indertijd geen juridische maatregelen hebben genomen om het pand ook daadwerkelijk weer tot onze beschikking te krijgen, hebben wij wel degelijk een groot belang bij ontruiming. Dit belang betreft (in willekeurige volgorde):

1) Wij zijn al geruime tijd bezig om het pand opnieuw te verhuren. De verhuur wordt echter belemmerd omdat potentiele huurders worden afgeschrikt door het feit dat het pand is gekraakt. Het pand ziet er door uw toedoen momenteel zeer onaantrekkelijk uit voor potentiele huurders. Doordat het pand is gekraakt wordt de mogelijkheid tot verhuur dan ook ernstig verkleind.

2) Het pand is aangesloten op de levering van water en elektriciteit. U maakt al ruim een jaar gebruik van deze voorzieningen zonder daarvoor een vergoeding aan ons te betalen. U pleegt daardoor diefstal. Wij zullen hiervan aangifte doen bij de politie.

3) U heeft ernstige schade veroorzaakt aan ons pand:
- In juni 2005 is door uw toedoen de sprinklerinstallatie in het pand geactiveerd, waardoor enorme waterschade is ontstaan. Vervolgens heeft u zelfs het door ons ingeschakelde schoonmaakbedrijf - dat opdracht had gekregen om het water te verwijderen - de toegang tot het pand ontzegd;
- In april 2006 heeft u zonder onze toestemming het houten schot aan de zijkant van het pand vervangen door een paarse deur;
- In juni 2006 heeft u - wederom zonder onze toestemming - een andere voordeur in het pand geplaatst.

De door u gerealiseerde veranderingen aan het pand verminderen de brandwerendheid en vergroten de inbraakgevoeligheid. Voor zover door deze ongeoorloofde veranderingen schade aan het pand ontstaat, stellen wij u reeds hierbij voor alsdan voor die schade aanprakelijk.

4) U veroorzaakt overlast in de buurt door het afspelen van harde muziek. Bij ons is hierover herhaaldelijk geklaagd door huurders van omliggende panden. Het is onze plicht als verhuurder om te voorkomen dat onze huurders overlast ondervinden van derden. Voor zover wij door onze huurders hiervoor aansprakelijk worden gesteld en daardoor schade lijden, stellen wij u reeds hierbij voor alsdan voor die schade aansprakelijk.

5) U gebruikt ons pand voor woondoeleinden terwijl het een winkelbestemming heeft. U handelt daardoor in strijd met het geldende bestemmingsplan. Wij hebben de gemeente inmiddels verzocht om op bestuursrechtelijke gronden actie tegen u te ondernemen.

Als gevolg van het bovenstaande sommeren wij u hierbij voor de laatste maal om ons pand te ontruimen en te verlaten en het leeg en schoon aan ons ter beschikking te stellen binnen 14 dagen na heden

Mocht u ook aan deze sommatie geen gehoor geven, dan zullen wij een ontruimingsprocedure tegen u aanhangig maken. Wij zullen de rechter dan tevens verzoeken om u te veroordelen om de met die procedure gepaard gaande kosten aan ons te vergoeden.
Het lijkt ons niet verstandig om het daarop te laten aankomen.

In verband met een mogelijke procedure verzoeken wij u hierbij om ons alle namen (met initialen) te verstrekken van de gebruikers van het pand.

Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten voor, waaronder ons recht op schadevergoeding.

Hoogachtend,

mr. M van Brussel,
Afdeling Juridische Zaken